Skip to main content

Opći uslovi poslovanja

 

Sve cijene su sa uračunatim PDV-om. Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM)

1. Opće odredbe

Kompanija SOLIDEX d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni svijetkockica.ba, na World Wide Web mreži – Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice svijetkockica.ba. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uslovima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice svijetkockica.ba u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice lično je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole kompanije SOLIDEX d.o.o. te prihvata da kompanija SOLIDEX d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Kompanija SOLIDEX d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, kompanija SOLIDEX d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Općim uslovima poslovanja i korištenja. Kompanija SOLIDEX d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Preduzeće SOLIDEX d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uslova poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uslovima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uslova poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvata izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Kompanija SOLIDEX d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uslovima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja kompanije SOLIDEX d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promocije.

Svi materijali koji se nalaze na svijetkockica.ba internetskoj stranici ekskluzivno su pravo kompanije SOLIDEX d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA PREDUZEĆA SOLIDEX D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uslova poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica svijetkockica.ba, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja kompanije SOLIDEX d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Kompanija SOLIDEX d.o.o. nema nikakvu obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ove Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje SOLIDEX d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo kompaniji SOLIDEX d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici svijetkockica.ba.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice svijetkockica.ba isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da kompanija SOLIDEX d.o.o. ne garantuje (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPOTREBOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DATE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da kompanija SOLIDEX d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju kompanija SOLIDEX d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uslove, kompanija SOLIDEX d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Kompanija SOLIDEX d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Kompanija SOLIDEX d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga zaposlenici kompanije SOLIDEX d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim kompaniju SOLIDEX d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Kompanija SOLIDEX d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Kompanija SOLIDEX d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje kompanija SOLIDEX d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a SOLIDEX d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Svijet Kockica je registrovani žig  kompanije SOLIDEX  d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

svijetkockica.ba je registrovana domena kompanije SOLIDEX d.o.o.

Kompanija SOLIDEX d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Kompanija SOLIDEX d.o.o. ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Kompanija SOLIDEX d.o.o.nije odgovorna za tačnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na svijetkockica.ba internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba kompanije SOLIDEX d.o.o. Ni pod kojim uslovima Kompanija SOLIDEX d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem svijetkockica.ba Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem svijetkockica.ba Internet stranice.

Sjedište kompanije SOLIDEX d.o.o. je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Sarajevu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Sarajevu.

U daljnjem tekstu Općih uslova, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta,  umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i SOLIDEX sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Kompanija SOLIDEX d.o.o. bit će korišten termin SOLIDEX, dok se termin svijetkockica koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

2. Podaci o Prodavcu

Prodavac robe je SOLIDEX d.o.o. Sarajevo, ulica Esada Karađozovića 1, 71000 Sarajevo, ID br.: 4200255730006, PDV br.: 200255730006, PB: 01075487 SR: UF/I-1486/00 Kantonalni sud Sarajevo, žiro račun UniCredit Bank 3389002207267893, tel/fax.: +38733215436.

3. Uslovi korištenja usluga Internetske stranice svijetkockica.ba

Uslov za korištenje svijetkockica Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uslova korištenja, čiji prihvat je preduslov za korištenje usluga svijetkockica.ba Internet stranice.

SOLIDEX poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti.

SOLIDEX preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun svijetkockica. Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

4. Jezik

Jezici komunikacije na svijetkockica.ba su jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, Hrvatski, Bosanski i Srpski književni jezik

5. Cijene

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM), i sadrže PDV.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više nivoa, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su vanredne i za njih se SOLIDEX d.o.o. unaprijed izvinjava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

6. Akcijska prodaja

Preduzeće SOLIDEX d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno specificirane skupine. Uslovi akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, SOLIDEX d.o.o. neće primati nove narudžbe po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

7. Narudžba

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na svijetkockica web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu SOLIDEX. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

SOLIDEX d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažovati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da SOLIDEX  nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. SOLIDEX d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

8. Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s SOLIDEX d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane SOLIDEX-a te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uslovi poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između SOLIDEX-a i kupca.

Kupac može jednostrano otkazati ugovor ili reklamirati kupljeni proizvod ukoliko postoji nedostatak na proizvodu. Ako je nedostatak na proizvodu vidljiv, ili ga uoči prilikom prvog korištenja, potrošač treba zahtjev dostaviti trgovcu u pisanoj formi u roku od osam dana od dana preuzimanja proizvoda. pa Vas molimo da u tom slučaju kontaktirate SOLIDEX d.o.o., putem pošte: POPUNITI VASIM INFORMACIJAMA ili maila: [email protected]

U slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac je, na zahtjev i po izboru potrošača, dužan:

  • zamijeniti proizvod s nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom;  ili
  • vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda s nedostatkom;  ili
  • ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi direktne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti SOLIDEX d.o.o. na info broj +38733215436 ili mail adresu [email protected] radi pribavljanja  obavijesti o načinu, mogućnostima i uslovima vraćanja proizvoda od strane SOLIDEX-a.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U skladu s tim SOLIDEX preporučuje svojim kupcima:

– dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici svijetkockica prilikom izbora proizvoda,

– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati SOLIDEX-u, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda

– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreban proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite SOLIDEX i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda i stoga nećemo biti u mogućnosti reklamirati proizvod.

– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke) i ako postoji problem, molimo vas da nas odmah kontaktirate telefonom kako bismo vam dali dalje upute.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), SOLIDEX ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos direktnih troškova povrata proizvoda.

Više o uslovima za reklamaciju I prigovor pročitajte ovdje

9. Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor SOLIDEX-u.
SOLIDEX  vam omogućava podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona 033215436 ili putem maila [email protected]. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. SOLIDEX će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

10. Načini plaćanja

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke: 

Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućava da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom.  Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

 2. Jednokratko plaćanje kreditnim karticima (preko Monri servisa)

Ako imate jednu od ovih kartica plaćanje je moguće izvršitim putem Monri servisa.

  • Visa, MasterCard, Maestro i DinersClub – svih banaka

3. Općom uplatnicom ili internet bankarstvom

11. Dostava, rokovi isporuke i preuzimanje

Dostava se vrši na teritoriji cijele BiH. Brza pošta vrši isporuku naručene robe u roku od
24 do 48 sati, izuzev praznika i vikendom.  Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču. Za više informacija posjetite link.

12. Izjava o odricanju

Prodavac ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost objavljenih podataka na internetskoj stranici odnosno web shopu koji se odnose na tehničke podatke i slike proizvoda, te ostale informacije o proizvodu koje preuzima od proizvođača. Neovisno od navedenog, Kupac može dostaviti informaciju o uočenim nepravilnostima koje će Prodavac proslijediti proizvođaču.

13. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj web shopa svijetkockica.ba je zaštićen i Prodavac zadržava jedinstveno pravo na njegovo korištenje.

14. Izjava o povjerljivosti

Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uslova poslovanja i može se pročitati ovdje: Izjava o povjerljivosti

15. Povezane internet stranice

Internet stranica web shop-a  www.svijetkockica.ba  uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole, a korisnici na njih
pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Prodavac nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

16. Stupanje na snagu

Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na internet stranici www.svijetkockica.ba Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internetskih stranica bawww.svijetkockica.n mjerodavno je pravo BiH, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internetskih stranica ili u svezi s njima utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Sarajevu.

17. Kolačići

Da bi se olakšala upotreba našeg web shopa, koristimo kolačiće (Cookies). To su male jedinice podataka koje Vaš pretraživač skladišti na hard drajvu Vašeg kompjutera, a koje su potrebne za upotrebu našeg web shopa. Upotrebljavamo kolačiće da bismo bolje razumjeli kako se naš web shop koristi i da bismo omogućili lakši pregled istog. Kolačići nam pomažu da odredimo, na primjer, da li je stranica na našem web shopu već posjećena. Kolačići takođe mogu da nam ukažu da li ste već posjećivali naš web shop ili ste prvi put pristupili. Kolačići koje mi koristimo ne skladište nikakve lične podatke ili informacije koje se mogu identifikovati kao lične. Ako ne želite da primate kolačiće, molimo Vas da podesite svoj pretraživač interneta tako da briše sve kolačiće sa hard drajva Vašeg kompjutera, blokira sve kolačiće ili vas upozori prije nego što se kolačić uskladišti.

18. Google Analytics

Ovaj web shop koristi Google Analytics, internet analitički servis kompanije Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi kolačiće, odnosno tekst fajlove koji se nalaze na računaru i pomažu u analizi upotrebe sajta od strane korisnika. Informacije koje se na taj način prikupe Google šalje do servera u SAD, gdje ih i skladišti. Želimo da napomenemo da Google Analytics na ovom web-sajtu uključuje kod “gat._anonymizelp();” kako bi se osiguralo anonimno registrovanje IP adresa (tzv. IP maskiranje). Zbog anonimne registracije IP adresa na ovom web-sajtu, Google skraćuje Vašu IP adresu na teritoriji EU i članica Evropske ekonomske zajednice. Cijela IP adresa se samo u izuzetnim slučajevima prenosi na Google server u SAD i tamo skraćuje.

Google koristi ove informacije za analizu sajta i njegove upotrebe, sastavljanje izvještaja operaterima o aktivnostima na sajtu i za obezbjeđivanje svih drugih usluga koje su u vezi sa aktivnostima na sajtu i korištenjem interneta. Google ne povezuje IP adresu koju Vaš internet pretraživač prenosi Google Analytics servisu sa  bilo kojim podacima koje Google skladišti. Možete odbiti upotrebu kolačića tako što ćete odabrati odgovarajuća podešavanja na svom pretraživaču. Pored toga, možete spriječiti Google da registruje podatke vezane za Vašu upotrebu web-sajta sakupljene preko kolačića (uključujući Vašu IP adresu) i da obrađuje te podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač dostupan putem ovog linka. Više informacija o uslovima upotrebe i zaštiti podataka na ovom linku.

Google Analytics takođe koristimo za analizu podataka iz AdWordsa ili bilo kojih kolačića iz “DoubleClicka” u statističke svrhe. Ako to ne želite, možete deaktivirati ovu opciju uz pomoć aplikacije Ad Preferences Manager